Users Online

User Activity
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5COOH + Zn = (C2H5COO)2Zn + H2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học AlNH4(SO4)2 + BaCl2 = AlCl3 + (NH4)2SO4 + BaSO4
Guest
Калькулятор химических реакций CuO2 + H2SO4 = Cu(SO4)2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C6H12O6 = CH3CH(OH)COOH
Guest
Калькулятор химических реакций KMnO4 + KOH + Cu = Cu(OH)2 + K2MnO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Na2CO3 + AgNO3 = NaNO3 + Ag2CO3
Guest
Калькулятор химических реакций C4H10 + O2 = CH3COOH + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer CH3CHO + Br2 + NaOH = CH3COONa + NaBr + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций H2SiO3 + K = K2SiO3 + H2
Guest
Калькулятор химических реакций CU(OH)2 + HCe = CUCe2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5NO2 + Na2CO3 = C2H4NO2Na + H2O + CO2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CH2CHCH2OH + KMnO4 + H2O = CH2OHCHOHCH2OH + MnO2 + KOH
Guest
Калькулятор химических реакций K2ZnO2 + H2O = Zn(OH)2 + KOH
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Калькулятор химических реакций CaCO2 + HCl = H2O + CO2 + CaCl2 + C
Guest
Калькулятор химических реакций Pb3O4 + H2 = Pb + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций HCOOC3H7 + H2O = HCOOH + C3H7OH
Guest
Калькулятор химических реакций H2S + NiSO4 = NiS + H2SO4
Guest
Калькулятор химических реакций Na2O + Ba(OH)2 = Na(OH) + BaO
Guest
Калькулятор химических реакций FeBr3 + NaOH = Fe(OH)3 + NaBr
Guest
Калькулятор химических реакций FeCl2 + KNO2 + H2SO4 = FeCl3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + N2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer H2NCH2COOH + C2H5OH = (H2NCH2COO)C2H5OH + H2
Guest
Калькулятор химических реакций Pb + KOH = Pb(OH)2 + K
Guest
Калькулятор химических реакций (CuOH)2CO3 + HCl = CuCl2 + CO2 + H2O
Guest
Limiting Reagent C6H5NO2 + Al + KOH + H2O = C6H5NH2 + K(Al(OH)4)
Guest
Калькулятор химических реакций K + Na2CO3 = K(CO3) + Na
Guest
Калькулятор химических реакций CaC2O4 + CH3COOH = (CH3COO)2Ca + H2C2O4
Guest
Калькулятор химических реакций C6H12O6 + Ag2O = C6H12O7 + Ag
Guest
Стехиометрическая реакция HCOOH + Na2O = HCOONa + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций HCHO + Ag2O = HCOOH + Ag
Guest
Калькулятор химических реакций MgCO3 + HNO3 = Mg(NO3)2 + H2O + CO2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C2H5OH + CuO = CH3COOH + Cu + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5COOH + Cl2 = CH3CHClCOOH + HCl
Guest
Balanceador de Ecuaciones Químicas H2S + HNO3 = H2SO4 + H2O + NO
Guest
Калькулятор химических реакций Na3PO4 + ZnCl2 = NaCl + Zn3(PO4)2
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CHO + Ag2O + NH3 = CH3COONH4 + Ag
Guest
Chemical Equation Balancer HCOOH + Ba(OH)2 = (HCOO)2Ba + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C4H9COOH + Ca = (C4H9COOH)2Ca
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Калькулятор химических реакций ZnCl2 + CuSO4 = ZnSO4 + CuCl2
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Калькулятор химических реакций Zn + HCl = ZnCl + H2
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5COOCH3 + H2O = C2H5COOH + CH3OH
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học FeS + HNO3 = NO2 + Fe(NO3)3 + H2O + H2SO4
Guest
Калькулятор химических реакций Cr2(SO4)3 + NaHCO3 = Cr(HCO3)3 + Na2SO4
Guest
Калькулятор химических реакций C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CH3CH2CH2CH2Br + NaOH = CH3CH2CH2CH2OH + NaBr
Guest
Chemical Equation Balancer Ba(OH)2 + C2H5COOH = (C2H5COO)2Ba + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций BaO2 + MnO2 = BaMnO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học HCHO + NaOH = HCOONa + CH3OH
Guest
Калькулятор химических реакций Cr2O3 + KMnO4 + H2SO4 = CrO3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Ca(OH)2 + C6H12O6 = Ca(C6H10O6) + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COOH + C2H5OH = CH3COC2H5 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Калькулятор химических реакций P + Ca(OH)2 + H2O = Ca(H2PO2)2 + PH3
Guest
Калькулятор химических реакций MgO + SO2 = MgSO4 + MgS
Guest
Калькулятор химических реакций Na2S + NaMnO4 + H2O = S + MnO2 + NaOH
Guest
Калькулятор химических реакций CO2 + H2O = C6H12O6 + O2
Guest
Калькулятор химических реакций Al(NO3)3 + Cu(OH)2 = Al(OH)3 + Cu(NO3)2
Guest
Калькулятор химических реакций C17H35COONa + CaCl2 = (C17H35COO)2Ca + NaCl
Guest
Калькулятор химических реакций Cu2S + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O
Guest
(ZnOH)2CO3 Молярная масса
Guest
Калькулятор химических реакций MgCl2 + H2SO4 = MgSO4 + HCl
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5O2N + Ca(OH)2 = CO2 + (NH4)OH + Ca + H20
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2CH3 + HNO3 = CH3CH2CH2NO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций HCOOH + Na2O = HCOONa + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer CuCl2 + K3PO4 = Cu3(PO4)2 + KCl
Guest
Chemical Equation Balancer KCl + H2O2 = Cl2 + KOH
Guest
Калькулятор химических реакций Zn + O2 = ZnO
Guest
Nguyên tố, Hoá chất và Hoá học
Guest
Калькулятор химических реакций K3AsO3 + H2S = As2S3 + K2S + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций MgO + P2O5 = Mg3(PO4)2
Guest
Калькулятор химических реакций NH2CH2COOH + LiOH = NH2CH2COOLi + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học H2S + NaCl = HCl + Na2S
Guest
Калькулятор химических реакций Al2S3 + H2O = Al(OH)3 + H2S
Guest
AgCl - Silver Chloride Molar Mass
Guest
Калькулятор химических реакций Zn + CuCO3 = Cu + ZnCO3
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COH + KMnO4 + H2SO4 = CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer C2H5COOH + MgO = (C2H5COO)2Mg + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CaCO3 + HCOOH = (HCOO)2Ca + CO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5COOH + C2H5OH = C2H5COOC2H5 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций NaPO3 + AgNO3 = NaNO3 + AgPO3
Guest
Калькулятор химических реакций BaSO4 + KI = BaI2 + K2O4S
Guest
موازن المعادلات الكيميلئية HgO + H2SO4 = H2O + HgSO4
Guest
Калькулятор химических реакций Al + HI = AlI3 + H2
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COOH + Ba(OH)2 = Ba(CH3COO)2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций SnCl2 + HNO2 + HCl = SnCl4 + NO + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Na + N2 = Na3N
Guest
Калькулятор химических реакций P2O3 + KMnO4 + KOH = K2MnO4 + P2O5 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Fe2O3 + SO3 = Fe2(SO4)3
Guest
Калькулятор химических реакций Fe3O4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CuCl2 + H3PO4 = HCl + Cu3(PO4)2
Guest
Калькулятор химических реакций NiSO4 + K2S2O8 + (NH4)6Mo7O24 + H2O = (NH4)12Ni2Mo18O64*13H2O + (NH4)2SO4 + H2SO4 + K2SO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C4H10O + CuO = C4H6O + H2O + Cu
Guest
Калькулятор химических реакций C3H8 + H2 = C2H6
Guest
AlCl3·6(H2O) Молярная масса
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COOCH3 + Ca(OH)2 = (CH3COO)2Ca + CH3OH
Guest
Калькулятор химических реакций NO + KClO3 + KOH = KNO3 + KCl + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CrCl3 + Cl2 + KOH = K2CrO4 + KCl + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций P2O5 = O2 + P4
Guest
Калькулятор химических реакций AuCl3 + NaOH + CH2O = Au + HCOONa + HCl
Guest
Калькулятор химических реакций NO2 + H2O = HNO3 + NO
Guest
Chemical Equation Balancer Ba(OH)2 + Cr2(SO4)3 = BaSO4 + Cr(OH)3
Guest
Chemical Equation Balancer KI + K2CrO4 + H2SO4 = I2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer
Guest
Калькулятор химических реакций CuCl3 + AgNO3 = AgCl + Cu(NO3)3
Guest
Chemical Equation Balancer Na2SO3 + H3PO3 = S + NaH2PO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C3H7OH + KMNO4 + H2SO4 = C3H6O + K2SO4 + H2O + MNSO4
Guest
Калькулятор химических реакций CrO3 + HCl = Cl2 + CrCl3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций K2Cr2O7 + N2H4 + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + N2 + K2SO4 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer NaCl + MnO2 + H2SO4 = NaHSO4 + MnSO4 + H2O + Cl
Guest
Калькулятор химических реакций NH2CH2COOH + HCl = NH3ClCH2COOH
Guest
균형 화학 방정식 계산기 K2SO4 + Ba(NO3)2 = BaSO4 + KNO3
Guest
AsS Molar Mass
Guest
Nguyên tố, Hoá chất và Hoá học
Guest
Калькулятор химических реакций P2O5 + H2O = H3PO4
Guest
Chemical Equation Balancer Cl + F2 = F2Cl3
Guest
Калькулятор химических реакций C4H8 + Br2 = C4H8Br2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Na2SO3 + NaHSO4 = Na2SO4 + H2O + SO2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học I2 + Na2S2O3 + H2SO4 = NaI + Na2S4O7 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций KHSO3 + Ca(OH)2 = K2SO3 + CaSO3 + H2O
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia Fe2O3 + CO = Fe + CO2
Guest
Калькулятор химических реакций H2SO4 + KOH = K2SO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CH3OH + NH2CH2COOH = NH2CH2COOCH3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций K + Fe2(SO4)3 = K2SO4 + Fe
Guest
Калькулятор химических реакций H2S + Al(OH)3 = Al2S3 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer C6H6 + H2SO4 + NaOH = C6H5OH + NaSO3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CaCO3 + FeCl3 = CaCl2 + Fe2(CO3)3
Guest
Калькулятор химических реакций HNO3 + P2O5 = N2O5 + HPO3
Guest
Chemical Equation Balancer BaCl2 + NH3 + H2O = Ba(OH)2 + (NH4Cl)
Guest
Калькулятор химических реакций C6H10O5 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer Na + O2 = Na2O
Guest
Калькулятор химических реакций FeCl3 + Ca(OH)2 = Fe(OH)3 + CaCl2
Guest
Калькулятор химических реакций C6H12O6 + Cu(OH)2 = C6H12O7 + Cu2O + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций MgSO3 + HCl = MgCl2 + H2O + SO2
Guest
Калькулятор химических реакций CuSO4 + Fe(OH)2 = Cu(OH)2 + FeSO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CuSO4 + NaClO = Cu(ClO)2 + Na2SO4
Guest
Калькулятор химических реакций K2S2O8 + FeSO4 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + KHSO4
Guest
Cl - Chlorine الكتلة المولية
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C4H9OH + CuO = C4H7COH + Cu + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций XeF6 = Xe + F2
Guest
Калькулятор химических реакций NH3 + H2O + Cr2O3 + O2 = (NH4)2Cr2O7
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CaCo3 + H2So4 = CaSo4 + H20 + Co2
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5NH2 + H2SO4 = (C2H5NH3)2SO4
Guest
Калькулятор химических реакций C6H5CH3 + O2 = H2O + CO2
Guest
Калькулятор химических реакций C3H7COOH + K2O = C3H7COOK + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C2H5COOH + Na2CO3 = C2H5COONa + CO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2COOC2H5 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Elements, Chemicals and Chemistry
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Fe + CuCl2 = Cu + FeCl3
Guest
Калькулятор химических реакций Fe(OH)2 + CrO4{2-} + H2O = Fe(OH)3 + CrO{2-}
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций HCOOH + Na2O = HCOONa + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C4H10O + CuO = C4H6O + H2O + Cu
Guest
Pengimbang Persamaan Kimia FeS2 + O2 = Fe2O3 + SO2
Guest
NH2CHCH3COOH - Ala Molar Mass
Guest
Калькулятор химических реакций C12H22O11 + Ca(OH)2 = C12H22O12 + Ca2O + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций H3PO4 + Hg = H2 + HgPO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học Cu + NaNO3 + HCl = CuCl2 + NO + NaCl + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học H2SO4 + KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций NaF + AgNO3 = AgF + NaNO3
Guest
Chemical Equation Balancer CuSO4 + BaCl2 = Ba(SO4)2 + CuCl
Guest
Калькулятор химических реакций Na2S + H3PO4 = Na3PO4 + H2S
Guest
Калькулятор химических реакций Na2O + NO3 = NaNO2 + O2
Guest
Калькулятор химических реакций NaOH + NH4HSO4 = Na2SO4 + NH3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций CuCl2 + ZnO = CuO + ZnCl2
Guest
Калькулятор химических реакций FeCl3 + ZnO = ZnCl2 + Fe2O3
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C4H8Br2 + KOH = C4H6 + KBr + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer U(SO4)2 + KMnO4 + H2O = H2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + UO2SO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C2H2 + Br2*H2O = C2H2Br2(OH)2 + HBr
Guest
Калькулятор химических реакций Mg(ClO3)2 + H2O = Mg(OH)2 + HClO3
Guest
Калькулятор химических реакций HOCl = HCl + O2
Guest
Калькулятор химических реакций Si2O3 + HCl = SiCl3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций C2H4 + I2 = C2H4I2
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C2H4O2 + Na2CO3 = C2H3O2Na + H2O + CO2
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2NH2 + HNO2 = CH3CH2CH2OH + N2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Fe(OH)3 = Fe3O4 + H2O + O2
Guest
Калькулятор химических реакций C6H12O6 = CH3CH(OH)COOH
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C7H8 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CO + O2 = CO2
Guest
Калькулятор химических реакций HCl + Cr2O3 = CrCl3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций K2Cr2O7 + H2SO4 + (CH3)3COOC(CH3)3 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O + CO2
Guest
Калькулятор химических реакций CuCl2 + H3PO4 = HCl + Cu3(PO4)2
Guest
Калькулятор химических реакций KClO3 + CrCl3 + KOH = K2CrO4 + Cl2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Mn + KBrO3 + KOH = KMnO4 + KBr + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CH3COOC2H5 + NaOH = C2H5OH + CH3COONa
Guest
Лимитирующий реагент KClO3 + F2 + KOH = KF + KClO4 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций H2S + NaNO3 = HNO3 + Na2S
Guest
Chemical Equation Balancer Al + Zn(NO3)2 = Al(NO3)3 + Zn
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học CuSO4 + H2S = CuS + H2SO4
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học C6H5OH + H2 = C2H4 + H2O
Guest
Trình cân bằng phản ứng hoá học
Guest
Калькулятор химических реакций C6H5OH + Na = C6H5ONa + H2
Guest
Калькулятор химических реакций H2PO3 + NaOH = NaHPO3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Ag + CH3COOH = Ag(CH3COO)2 + H2
Guest
Калькулятор химических реакций NH4 + H2O = NH4OH + H2
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2Cl + NaOH = NaCl + H2O + CH2CH2
Guest
S2SO3 Molar Mass
Guest
Калькулятор химических реакций Cu + H2S = CuS + H
Guest
Калькулятор химических реакций
Guest
Калькулятор химических реакций C3H8O3 + O2 = CO2 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций KOH + NO = KNO3 + N2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer C17H29COOH + H2 = C17H35COOH
Guest
Калькулятор химических реакций CH3CH2NH2 + HCl = CH3CH2NH3 + Cl
Guest
Калькулятор химических реакций CH3COOH + K2CO3 = CH3COOK + CO2 + H2O
Guest
Chemical Equation Balancer C2H5OH + H2CO3 = CH3COOH + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Fe2Cl + NaOH = Fe2OH + NaCl
Guest
Калькулятор химических реакций Na2CrO4 + HNO3 = Na2Cr2O7 + NaNO3 + H2O
Guest
Калькулятор химических реакций Al2O3 + CuSO4 = CuO + Al2(SO4)3
Guest
Калькулятор химических реакций C4H4N2 + O2 = CO2 + H2O + N2